GDPR a cookies

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady používania súborov cookie
Na tejto webovej lokalite využívame súbory cookie. Tieto malé súbory ukladajú vo vašom prehliadači informácie z vašich návštev na webových stránkach. Ale žiadne strachy: Vašu osobu na základe týchto informácií nie je možné identifikovať. Súbory cookie používame najmä pri úpravách tejto stránky tak, aby bolo pre vás čo najjednoduchšie používať ju.
Niektoré súbory cookie sú krátkodobé a vo vašom počítači zostávajú len dovtedy, kým zatvoríte webový prehliadač. Niektoré súbory cookie sú dlhodobé, to znamená, že zostávajú uložené dlhšie.
Súbory cookie nám umožňujú zvyšovať kvalitu webu carmel.sk zabezpečovať jeho funkčnosť, personalizovať obsah reklám a ich správne cielenie či analyzovať efektivitu jednotlivých predajných ciest. Niektoré súbory cookie zbierajú informácie, ktoré využívajú tretie strany a ktoré sú dôležité pre naše reklamné aktivity. No ani tieto údaje neumožňujú identifikáciu osôb.
Používanie súborov cookie môžete kedykoľvek odmietnuť za pomoci nastavenia vášho internetového prehliadača. Je na vás, či súbory cookie zakážete úplne, alebo sa rozhodnete niektoré súbory cookie povoliť.

Zásady ochrany osobných údajov
Odoslaním objednávky, registráciou alebo prezeraním našich stránok umožňujete spoločnosti Carmel Centrum n.o. , Námestie Cyrila a Metoda 51, Sečovce 078 01, IČO 45747857 DIČ: 2120126822 zapísaná na Okresnom úrade Trebišov,  Číslo živnostenského registra 870-16850, využívať vaše osobné údaje.
Cieľom tohto textu je informovať vás o ochrane vašich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (GDPR).
Na tejto stránke sa dozviete, aké informácie o vás zhromažďujeme, prečo a akým spôsobom tieto informácie využívame, aké sú vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré využívame, a akým spôsobom môžete tieto práva uplatniť v súlade s nariadením GDPR.

Aké informácie o vás uchovávame
Pri spracúvaní objednávok evidujeme váš e-mail, meno, priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo a tiež sumu objednávky. Tieto údaje sú nevyhnutné pri vybavovaní objednávky. Údaje z nej využívame aj na ďalšie účely.
Po splnení našich záväzkov uchovávame vaše osobné údaje a evidenciu objednávok nasledujúcich 6 rokov s ohľadom na zákonnú záručnú lehotu, premlčaciu lehotu a zásady legislatívneho systému, vrátane lehôt na premlčanie nárokov.
Údaje z vašej objednávky využívame aj pri naplnení našej zákonnej povinnosti archivovať dokumentáciu pre prípad finančnej kontroly, a to počas 10 rokov od prijatia objednávky.
Uchovávanie údajov z objednávok je v našom oprávnenom záujme aj kvôli právnej ochrane pre prípad možných sporov.
Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom ste nám ich poskytli pri vytvorení objednávky. Je naším oprávneným záujmom viesť databázu užívateľov. Túto databázu využívame na identifikáciu osôb v prípade vybavovania reklamácií či na marketingové účely. Osobné údaje na účely evidencie užívateľov uschovávame 5 rokov od prijatia vašej poslednej objednávky uskutočnenej na stránke carmel.sk.
Vaše osobné údaje využívame aj pre zabezpečenie prepravy, preto ich odovzdávame prepravným spoločnostiam. O odovzdaní vytvárame zálohu pre prípad, že by došlo k omylu pri odovzdávaní cez informačný systém. Pre prípad reklamácie zo strany zákazníka alebo prepravcu uschovávame údaje určené na zabezpečenie prepravy až na obdobie 5 rokov odo dňa prijatia objednávky.
Uložením vašich osobných údajov vám uľahčujeme ďalšie nákupy na našich stránkach. Údaje, ktoré ste uviedli pri vašej objednávke, sa pri nasledujúcich nákupoch vyplnia automaticky pri tvorbe ďalšej objednávky. Uľahčenie nákupu je oprávneným záujmom, preto vaše osobné údaje na tento účel uschovávame spolu s ostatnými údajmi 5 rokov od realizácie vašej poslednej objednávky.
V záujme adekvátnej technickej podpory pri využívaní stránky carmel.sk uschovávame si aj technické údaje o zariadení, prostredníctvom ktorého ste túto stránku navštívili. K týmto údajom patria informácie o prehliadači, zariadení a operačnom systéme, ktoré ste použili pri návšteve tejto webovej lokality. Adekvátna technická podpora je naším i vaším oprávneným záujmom. Tieto informácie používame výlučne pre technickú podporu, no musíme ich uschovávať počas rovnako dlhého obdobia ako vaše osobné údaje. Tieto informácie odstránime po uplynutí 5 rokov od prijatia vašej poslednej objednávky.

Vaše osobné údaje a marketingové účely
Vaše kontaktné údaje, ktoré ste zadali pri objednávke, používame pre zasielanie obchodných oznámení. Ich odber môžete kedykoľvek zrušiť. V takom prípade vaše osobné údaje nebudeme ďalej používať na zasielanie obchodných oznámení.
Uschovávame si aj informácie o tom, čo si na stránke carmel.sk pozeráte a aký tovar si objednávate. Ak od vás obdržíme spätnú väzbu, uschovávame údaje z nej a využívame ich na zlepšenie našich služieb.
Vaše osobné údaje na účely marketingu využívame na základe oprávneného záujmu a uschovávame ich počas obdobia 5 rokov od prijatia vašej poslednej objednávky.

Vaše údaje a tretie strany
Vaše osobné údaje používame výlučne z dôvodov uvedených vyššie a výlučne pre naše interné potreby. No vzhľadom na to, že niektoré služby súvisiace s vašimi objednávkami zabezpečujeme v spolupráci s tretími stranami, poskytujeme im vaše údaje, avšak na základe uzavretých zmlúv, vďaka ktorým chránime vaše práva aj v oblasti ochrany osobných údajov.
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté dopravnej spoločnosti Slovenská pošta. 
Vaše osobné údaje neposkytujeme za účelom ďalšieho spracovania žiadnej tretej strane.    

Kde uschovávame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje uschovávame na zálohovaných serveroch spoločnosti Carmel Centrum n.o.  a v dátovom centre spoločnosti Websupport s.r.o. Zabezpečenie dátového centra je plne v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a podrobnejšie informácie nájdete na webe spoločnosti Websupport.
Prístup k týmto systémom má len niekoľko interných používateľov, pre ktorých je tento prístup nevyhnutný na to, aby mohli vykonávať svoju prácu. Ide o zamestnancov, ktorí vybavujú objednávky a komunikujú so zákazníkmi. Jednotliví pracovníci majú vždy prístup len k takým osobným údajom, ktoré nevyhnutne potrebujú pre vykonanie svojich úloh.
K strategickým systémom spracúvajúcim osobné údaje je prístup možný len v internej sieti, čo znamená, že v prípade ukončenia pracovného vzťahu stratí príslušný pracovník prístup k vašim osobným údajom.
Vaše heslá neukladáme, pracujeme so špeciálnymi kľúčmi, ktoré sa generujú pomocou hešovacej funkcie.

Vaše práva v GDPR

Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu
Kedykoľvek budete potrebovať, môžete nás požiadať o zaslanie potvrdenia, či spracúvame vaše osobné údaje, alebo nie. Žiadosť o potvrdenie zasielajte, prosím, na adresu info@carmel.sk.
Ak uschovávame vaše osobné údaje, môžeme vás informovať aj o prípadných tretích stranách, ktorým sme vaše údaje sprístupnili. Ak vaše údaje nezískame od vás, máte právo na všetky nám dostupné informácie o tom, ako sme vaše osobné údaje získali.
Ak vo svojich osobných údajoch, ktoré uschovávame, zistíte nepresnosť, môžete nás na to upozorniť zaslaním informácie na adresu info@carmel.sk. Na základe vašej žiadosti vaše osobné údaje upravíme.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov
Hoci vaše osobné údaje uschovávame na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo proti takémuto spracovaniu namietať, ako aj proti spracovaniu vašich údajov na účely priameho marketingu. Námietku je potrebné zaslať na adresu info@carmel.sk. Bez zbytočného odkladu vyhodnotíme, či v súlade so zákonom existuje oprávnenosť spracúvať vaše osobné údaje napriek vašej námietke a ako budeme nakladať s vašimi údajmi v období, kým zistíme výsledok. Ak sa ukáže, že nemáme oprávnené dôvody spracúvať vaše osobné údaje, nebudeme ich ďalej spracúvať.

Právo na obmedzenie práce s osobnými údajmi
Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov vrátane ich úplného vymazania. V takom prípade je potrebné zaslať žiadosť na adresu info@carmel.sk.
Máte zároveň právo žiadať obmedzenie používania vašich osobných údajov z dôvodu nepresnosti. Až do overenia ich správnosti obmedzíme prácu s vašimi osobnými údajmi. Aj v tomto prípade je potrebné zaslať žiadosť na adresu info@carmel.sk.
O obmedzenie práce s vašimi osobnými údajmi môžete požiadať na adrese info@carmel.sk aj vtedy, ak vaše údaje spracúvame neoprávnene, ale nechcete, aby sme ich vymazali. Ak vaše osobné údaje nebudeme ďalej potrebovať, ale vy ich budete potrebovať pre uplatnenie svojich práv, obmedzíme používanie vašich osobných údajov, kým overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad vašimi záujmami.

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, a to v prípade, ak zistíte, že ich uschovávame napriek tomu, že to už nie je potrebné pre účely, kvôli ktorým sme vaše údaje získali, alebo ak vznesiete námietku a my vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré by prevážili nad vašimi záujmami, vašimi právami a slobodami alebo nad výkonom vašich právnych nárokov a ich obhajobou.
O vymazanie vašich osobných údajov máte právo požiadať aj vtedy, ak ich z akéhokoľvek dôvodu spracúvame neoprávnene. O bezodkladné vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať zaslaním správy na e-mailovú adresu info@carmel.sk.
Vaše osobné údaje však nebudeme môcť vymazať ani na vašu žiadosť, ak je spracúvanie vašich údajov nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej zákonnej povinnosti alebo pre plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pre určenie, výkon alebo ochranu našich právnych nárokov.
Ak nás požiadate, aby sme vaše osobné údaje poskytli inému správcovi osobných údajov, vašej žiadosti zaslanej na adresu info@carmel.sk, samozrejme, vyhovieme.
Ak nás zaslaním žiadosti na vyššie uvedenú adresu požiadate o informáciu o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame, zašleme vám ich v čitateľnom elektronickom formáte, ktorý sa bežne používa.

Právo kedykoľvek sa odhlásiť zo zasielania obchodných oznámení
Ak si viac nebudete želať, aby sme vám zasielali obchodné oznámenia, môžete ich zasielanie zrušiť, a to kliknutím na odkaz, ktorý obsahuje každé naše obchodné oznámenie.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so zasielaním obchodných oznámení
Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, ktorý nám udelíte v rámci našich špeciálnych akcií, môžete kedykoľvek zrušiť, a to bez udania dôvodov. Súhlas zrušíte zaslaním odvolania súhlasu na adresu info@carmel.sk

Kontakt na poverenca pre ochranu osobných údajov
Poverencom pre ochranu osobných údajov je Ing. Mária Hredzáková. Kontaktovať ju môžete na adrese info@carmel.sk

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Ak budete mať pocit, že si neplníme naše právne povinnosti v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť na adrese info@carmel.sk. Máte však právo kontaktovať aj Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk. Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.sk